1. მთავარი გვერდი
 2. ჩვენს შესახებ
 3. კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობა

როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ, ვამხელთ და ვმართავთ პერსონალურ მონაცემებს.

მოხარულები ვართ, რომ თქვენ დაინტერესდით ჩვენი საწარმოთ. მონაცემთა დაცვა განსაკუთრებით მაღალი პრიორიტეტია SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ის მენეჯმენტისთვის. SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ის ინტერნეტ გვერდების გამოყენება შესაძლებელია პერსონალური მონაცემების ყოველგვარი მითითების გარეშე; თუმცა, თუ მონაცემთა სუბიექტს სურს გამოიყენოს სპეციალური საწარმოს სერვისები ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეიძლება საჭირო გახდეს. თუ პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია და არ არსებობს ასეთი დამუშავების კანონიერი საფუძველი, ჩვენ ზოგადად ვიღებთ თანხმობას მონაცემთა სუბიექტისგან

პერსონალური მონაცემების დამუშავება, როგორიცაა მონაცემთა სუბიექტის სახელი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი, ყოველთვის უნდა შეესაბამებოდეს მონაცემთა დაცვის ზოგად რეგულაციას (GDPR) და ქვეყნის შესაბამისად. მონაცემთა დაცვის სპეციფიკური რეგულაციები, რომლებიც გამოიყენება SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ისთვის. მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციის საშუალებით, ჩვენს საწარმოს სურს აცნობოს ფართო საზოგადოებას იმ პერსონალური მონაცემების ბუნების, ფარგლებისა და დანიშნულების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვამუშავებთ. გარდა ამისა, მონაცემთა სუბიექტები ინფორმირებულნი არიან მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციის მეშვეობით იმ უფლებების შესახებ, რომლებზეც მათ აქვთ უფლება

როგორც კონტროლერმა, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-მა განახორციელა მრავალი ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიება, რათა უზრუნველყოს ამ ვებსაიტის მეშვეობით დამუშავებული პერსონალური მონაცემების ყველაზე სრულყოფილი დაცვა. თუმცა, ინტერნეტზე დაფუძნებულ მონაცემთა გადაცემას პრინციპში შეიძლება ჰქონდეს უსაფრთხოების ხარვეზები, ამიტომ აბსოლუტური დაცვა შეიძლება არ იყოს გარანტირებული. ამ მიზეზით, მონაცემთა ყველა სუბიექტს შეუძლია გადმოგვცეს პერსონალური მონაცემები ალტერნატიული საშუალებებით, მაგ. ტელეფონით.

1. განმარტებები

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია ეფუძნება ევროპული კანონმდებლის მიერ გამოყენებული ტერმინებს მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მიღებისთვის. ჩვენი მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია უნდა იყოს წაკითხული და გასაგები როგორც ფართო საზოგადოებისთვის, ასევე ჩვენი მომხმარებლებისთვის და ბიზნეს პარტნიორებისთვის. ამის უზრუნველსაყოფად, პირველ რიგში გვსურს ავხსნათ გამოყენებული ტერმინოლოგია.

მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში ჩვენ ვიყენებთ, inter alia, შემდეგ ტერმინებს:

1. Პერსონალური მონაცემები
პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს („მონაცემთა სუბიექტი“). იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი არის ის, რომლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია, პირდაპირ ან ირიბად, კერძოდ, იდენტიფიკატორის მითითებით, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მდებარეობის მონაცემები, ონლაინ იდენტიფიკატორი ან ერთი ან მეტი ფაქტორები, რომლებიც სპეციფიკურია ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ამ ფიზიკური პირის გენეტიკური, გონებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური იდენტობა.

2. მონაცემთა საგანი
მონაცემთა სუბიექტი არის ნებისმიერი იდენტიფიცირებული ან იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი, რომლის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს დამუშავებაზე პასუხისმგებელი კონტროლერი.

3. დამუშავება
დამუშავება არის ნებისმიერი ოპერაცია ან ოპერაციების ერთობლიობა, რომელიც ხორციელდება პერსონალურ მონაცემებზე ან პერსონალურ მონაცემთა ნაკრებებზე, ავტომატური საშუალებებით თუ არა, როგორიცაა შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზაცია, სტრუქტურირება, შენახვა, ადაპტაცია ან შეცვლა, მოძიება, კონსულტაცია, გამოყენება, გამჟღავნება გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომობის, გასწორების ან კომბინაციის, შეზღუდვის, წაშლის ან განადგურების გზით.

დამუშავების შეზღუდვა
დამუშავების შეზღუდვა არის შენახული პერსონალური მონაცემების მარკირება მომავალში მათი დამუშავების შეზღუდვის მიზნით.

პროფილირება
პროფილირება ნიშნავს პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავების ნებისმიერ ფორმას, რომელიც მოიცავს პერსონალური მონაცემების გამოყენებას ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული გარკვეული პერსონალური ასპექტების შესაფასებლად, კერძოდ ამ ფიზიკური პირის სამუშაოზე მუშაობის, ეკონომიკური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის, პირადი პრეფერენციების ასპექტების ანალიზის ან პროგნოზირების მიზნით. , ინტერესები, სანდოობა, ქცევა, მდებარეობა ან მოძრაობები.

ფსევდონიმიზაცია
ფსევდონიმიზაცია არის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ისე, რომ პერსონალური მონაცემები აღარ შეიძლება მიეკუთვნოს მონაცემთა კონკრეტულ სუბიექტს დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე, იმ პირობით, რომ ასეთი დამატებითი ინფორმაცია ინახება ცალკე და ექვემდებარება ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს. რომ პერსონალური მონაცემები არ მიეკუთვნება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს.

კონტროლერი ან კონტროლერი, რომელიც პასუხისმგებელია დამუშავებაზე
დამუშავებაზე პასუხისმგებელი კონტროლიორი ან კონტროლიორი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელიც მარტო ან სხვებთან ერთად განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს; როდესაც ასეთი დამუშავების მიზნები და საშუალებები განისაზღვრება კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით, მაკონტროლებელი ან მისი დასახელების კონკრეტული კრიტერიუმები შეიძლება გათვალისწინებული იყოს კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით.

პროცესორი
დამმუშავებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელიც ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს მაკონტროლებლის სახელით.

მიმღები
მიმღები არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელსაც ეცნობა პერსონალური მონაცემები, იქნება ეს მესამე მხარე თუ არა. თუმცა, სახელმწიფო ორგანოები, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ პერსონალური მონაცემები კონკრეტული მოკვლევის ფარგლებში, კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არ ჩაითვლებიან მიმღებებად; ამ საჯარო ხელისუფლების მიერ ამ მონაცემების დამუშავება უნდა შეესაბამებოდეს მონაცემთა დაცვის მოქმედ წესებს დამუშავების მიზნების შესაბამისად.

Მესამე ნაწილი
მესამე მხარე არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან ორგანო, გარდა მონაცემთა სუბიექტის, კონტროლერის, დამმუშავებლისა და პირებისა, რომლებიც კონტროლერის ან დამმუშავებლის უშუალო უფლებამოსილებით უფლებამოსილნი არიან დაამუშავონ პერსონალური მონაცემები.

თანხმობა
მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა არის ნებისმიერი თავისუფლად მიცემული, კონკრეტული, ინფორმირებული და ცალსახა მითითება მონაცემთა სუბიექტის სურვილებზე, რომლითაც იგი, განცხადებით ან აშკარა დადებითი მოქმედებით, ნიშნავს თანხმობას მასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. .

2. კონტროლერის სახელი და მისამართი

ონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მიზნებისთვის, მონაცემთა დაცვის სხვა კანონები, რომლებიც გამოიყენება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული სხვა დებულებები არის:

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Wien
Phone: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

3.მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სახელი და მისამართი

The Data Protection Officer of the controller is:

Marius Marinescu
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Austria
Phone: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

მონაცემთა ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს ჩვენს მონაცემთა დაცვის ოფიცერს მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული ყველა კითხვითა და წინადადებით.

4. Cookies

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ის ინტერნეტ გვერდებზე გამოიყენება ქუქი-ფაილები. Cookies არის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება კომპიუტერულ სისტემაში ინტერნეტ ბრაუზერის საშუალებით.

ბევრი ინტერნეტ საიტი და სერვერი იყენებს ქუქიებს. ბევრი ქუქი-ფაილი შეიცავს ე.წ. ქუქი-ფაილის ID არის ქუქი-ფაილის უნიკალური იდენტიფიკატორი. იგი შედგება სიმბოლოების სტრიქონისგან, რომლის მეშვეობითაც ინტერნეტ გვერდები და სერვერები შეიძლება მიენიჭოს კონკრეტულ ინტერნეტ ბრაუზერს, რომელშიც ინახებოდა ქუქი. ეს საშუალებას აძლევს მონახულებულ ინტერნეტ საიტებს და სერვერებს განასხვავონ მონაცემთა სუბიექტის ინდივიდუალური ბრაუზერი სხვა ინტერნეტ ბრაუზერებისგან, რომლებიც შეიცავს სხვა ქუქი ფაილებს. კონკრეტული ინტერნეტ ბრაუზერის ამოცნობა და ამოცნობა შესაძლებელია უნიკალური ქუქი-ფაილის ID-ის გამოყენებით.

ქუქიების გამოყენებით, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ს შეუძლია ამ ვებსაიტის მომხმარებლებს მიაწოდოს უფრო მოსახერხებელი სერვისები, რაც შეუძლებელი იქნება ქუქიების პარამეტრების გარეშე.

ქუქი-ფაილის საშუალებით ჩვენს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციისა და შეთავაზებების ოპტიმიზაცია შესაძლებელია მომხმარებლის გათვალისწინებით. Cookies საშუალებას გვაძლევს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამოვიცნოთ ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლები. ამ აღიარების მიზანია გაუადვილოს მომხმარებლებს ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება. ვებსაიტის მომხმარებელი, რომელიც იყენებს ქუქიებს, მაგ. მას არ სჭირდება წვდომის მონაცემების შეყვანა ყოველ ჯერზე, როცა ვებსაიტზე წვდება, რადგან ამას ვებსაიტი იღებს და ქუქი ფაილი ინახება მომხმარებლის კომპიუტერულ სისტემაში. კიდევ ერთი მაგალითია ონლაინ მაღაზიაში კალათის ქუქი-ფაილი. ონლაინ მაღაზია იხსენებს სტატიებს, რომლებიც მომხმარებელმა მოათავსა ვირტუალურ კალათაში ქუქი-ფაილის საშუალებით.

მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია ნებისმიერ დროს ხელი შეუშალოს ქუქი-ფაილების დაყენებას ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით გამოყენებული ინტერნეტ ბრაუზერის შესაბამისი პარამეტრის მეშვეობით და, ამრიგად, სამუდამოდ უარყოს ქუქიების დაყენება. გარდა ამისა, უკვე დაყენებული ქუქი ფაილები შეიძლება ნებისმიერ დროს წაიშალოს ინტერნეტ ბრაუზერის ან სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. ეს შესაძლებელია ყველა პოპულარულ ინტერნეტ ბრაუზერში. თუ მონაცემთა სუბიექტი გამორთავს ქუქი-ფაილების პარამეტრს გამოყენებულ ინტერნეტ ბრაუზერში, ჩვენი ვებსაიტის ყველა ფუნქცია შეიძლება სრულად არ იყოს გამოყენებული.

5. Collection of general data and information

The website of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

6. Registration on our website and platforms

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

7. Subscription to our newsletters

On the website of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, users are given the opportunity to subscribe to our enterprise’s newsletter. The input mask used for this purpose determines what personal data are transmitted, as well as when the newsletter is ordered from the controller.

The SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH informs its customers and business partners regularly by means of a newsletter about enterprise offers. The enterprise’s newsletter may only be received by the data subject if (1) the data subject has a valid e-mail address and (2) the data subject registers for the newsletter shipping. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address registered by a data subject for the first time for newsletter shipping, for legal reasons, in the double opt-in procedure. This confirmation e-mail is used to prove whether the owner of the e-mail address as the data subject is authorized to receive the newsletter.

During the registration for the newsletter, we also store the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject at the time of the registration, as well as the date and time of the registration. The collection of this data is necessary in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the legal protection of the controller.

The personal data collected as part of a registration for the newsletter will only be used to send our newsletter. In addition, subscribers to the newsletter may be informed by e-mail, as long as this is necessary for the operation of the newsletter service or a registration in question, as this could be the case in the event of modifications to the newsletter offer, or in the event of a change in technical circumstances. There will be no transfer of personal data collected by the newsletter service to third parties. The subscription to our newsletter may be terminated by the data subject at any time. The consent to the storage of personal data, which the data subject has given for shipping the newsletter, may be revoked at any time. For the purpose of revocation of consent, a corresponding link is found in each newsletter. It is also possible to unsubscribe from the newsletter at any time directly on the website of the controller, or to communicate this to the controller in a different way.

8. Newsletter-Tracking

The newsletter of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH contains so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic embedded in such e-mails, which are sent in HTML format to enable log file recording and analysis. This allows a statistical analysis of the success or failure of online marketing campaigns. Based on the embedded tracking pixel, the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH may see if and when an e-mail was opened by a data subject, and which links in the e-mail were called up by data subjects.

Such personal data collected in the tracking pixels contained in the newsletters are stored and analyzed by the controller in order to optimize the shipping of the newsletter, as well as to adapt the content of future newsletters even better to the interests of the data subject. These personal data will not be passed on to third parties. Data subjects are at any time entitled to revoke the respective separate declaration of consent issued by means of the double-opt-in procedure. After a revocation, these personal data will be deleted by the controller. The SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH automatically regards a withdrawal from the receipt of the newsletter as a revocation.

9. Contact possibility via the website

The website of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

10. Subscription to comments in the blog on the website

The comments made in the blog of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH may be subscribed to by third parties. In particular, there is the possibility that a commenter subscribes to the comments following his comments on a particular blog post.

If a data subject decides to subscribe to the option, the controller will send an automatic confirmation e-mail to check the double opt-in procedure as to whether the owner of the specified e-mail address decided in favor of this option. The option to subscribe to comments may be terminated at any time.

11. Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

12. Rights of the data subject

1. Right of confirmation

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

2. Right of access

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

 1. the purposes of the processing;
 2. the categories of personal data concerned;
 3. the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
 4. where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
 5. the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
 6. the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 7. where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
 8. the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.
If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

9. Right to rectification

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

10. Right to erasure (Right to be forgotten)

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

 • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
 • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
 • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
 • The personal data have been unlawfully processed.
 • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
 • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.
Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH will arrange the necessary measures in individual cases.

9. Right of restriction of processing

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
 • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
 • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
 • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH will arrange the restriction of the processing.

10. Right to data portability

Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.
In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

11. Right to object

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.
The SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.
If the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH to the processing for direct marketing purposes, the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH will no longer process the personal data for these purposes.
In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.
In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

12. Automated individual decision-making, including profiling

Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject’s explicit consent.
If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject’s explicit consent, the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.
If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Right to withdraw data protection consent

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.
If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Data protection for applications and the application procedures

The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be automatically erased two months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).

14. Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the “Like” button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

15. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application “_gat. _anonymizeIp”. By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymized when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

16. Data protection provisions about the application and use of Google-AdWords

On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google AdWords is a service for Internet advertising that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the Google advertising network. Google AdWords allows an advertiser to pre-define specific keywords with the help of which an ad on Google’s search results only then displayed, when the user utilizes the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network, the ads are distributed on relevant web pages using an automatic algorithm, taking into account the previously defined keywords.

The operating company of Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

The purpose of Google AdWords is the promotion of our website by the inclusion of relevant advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine Google and an insertion of third-party advertising on our website.

If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion cookie is filed on the information technology system of the data subject through Google. The definition of cookies is explained above. A conversion cookie loses its validity after 30 days and is not used to identify the data subject. If the cookie has not expired, the conversion cookie is used to check whether certain sub-pages, e.g, the shopping cart from an online shop system, were called up on our website. Through the conversion cookie, both Google and the controller can understand whether a person who reached an AdWords ad on our website generated sales, that is, executed or canceled a sale of goods.

The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

The conversion cookie stores personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies by our website, as stated above, by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Google from placing a conversion cookie on the information technology system of the data subject. In addition, a cookie set by Google AdWords may be deleted at any time via the Internet browser or other software programs.

The data subject has a possibility of objecting to the interest based advertisement of Google. Therefore, the data subject must access from each of the browsers in use the link www.google.de/settings/ads and set the desired settings.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Data protection provisions about the application and use of Instagram

On this website, the controller has integrated components of the service Instagram. Instagram is a service that may be qualified as an audiovisual platform, which allows users to share photos and videos, as well as disseminate such data in other social networks.

The operating company of the services offered by Instagram is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which an Instagram component (Insta button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding Instagram component of Instagram. During the course of this technical procedure, Instagram becomes aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Instagram, Instagram detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Instagram component and is associated with the respective Instagram account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Instagram buttons integrated on our website, then Instagram matches this information with the personal Instagram user account of the data subject and stores the personal data.

Instagram receives information via the Instagram component that the data subject has visited our website provided that the data subject is logged in at Instagram at the time of the call to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Instagram button or not. If such a transmission of information to Instagram is not desirable for the data subject, then he or she can prevent this by logging off from their Instagram account before a call-up to our website is made.

Further information and the applicable data protection provisions of Instagram may be retrieved under https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Data protection provisions about the application and use of LinkedIn

The controller has integrated components of the LinkedIn Corporation on this website. LinkedIn is a web-based social network that enables users with existing business contacts to connect and to make new business contacts. Over 400 million registered people in more than 200 countries use LinkedIn. Thus, LinkedIn is currently the largest platform for business contacts and one of the most visited websites in the world.

The operating company of LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. For privacy matters outside of the UNITED STATES LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, is responsible.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a LinkedIn component (LinkedIn plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding LinkedIn component of LinkedIn. Further information about the LinkedIn plug-in may be accessed under https://developer.linkedin.com/plugins. During the course of this technical procedure, LinkedIn gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on LinkedIn, LinkedIn detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the LinkedIn component and associated with the respective LinkedIn account of the data subject. If the data subject clicks on one of the LinkedIn buttons integrated on our website, then LinkedIn assigns this information to the personal LinkedIn user account of the data subject and stores the personal data.

LinkedIn receives information via the LinkedIn component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at LinkedIn at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the LinkedIn button or not. If such a transmission of information to LinkedIn is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their LinkedIn account before a call-up to our website is made.

LinkedIn provides under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls the possibility to unsubscribe from e-mail messages, SMS messages and targeted ads, as well as the ability to manage ad settings. LinkedIn also uses affiliates such as Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, and Lotame. The setting of such cookies may be denied under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. The applicable privacy policy for LinkedIn is available under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. The LinkedIn Cookie Policy is available under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Data protection provisions about the application and use of Twitter

On this website, the controller has integrated components of Twitter. Twitter is a multilingual, publicly-accessible microblogging service on which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short messages, which are limited to 280 characters. These short messages are available for everyone, including those who are not logged on to Twitter. The tweets are also displayed to so-called followers of the respective user. Followers are other Twitter users who follow a user’s tweets. Furthermore, Twitter allows you to address a wide audience via hashtags, links or retweets.

The operating company of Twitter is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Twitter component (Twitter button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Twitter component of Twitter. Further information about the Twitter buttons is available under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. During the course of this technical procedure, Twitter gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Twitter component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at the same time on Twitter, Twitter detects with every call-up to our website by the data subject and for the entire duration of their stay on our Internet site which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Twitter component and associated with the respective Twitter account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Twitter buttons integrated on our website, then Twitter assigns this information to the personal Twitter user account of the data subject and stores the personal data.

Twitter receives information via the Twitter component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in on Twitter at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Twitter component or not. If such a transmission of information to Twitter is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Twitter account before a call-up to our website is made.

The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.

20. Data protection provisions about the application and use of YouTube

On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

The operating company of YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

YouTube’s data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

21. Legal basis for the processing

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

22. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

23. Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

24. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

25. Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.