“აგრომონი” არის პორტატული ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ნიადაგისა და კლიმატის რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს და მცენარის ეკოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით განსაზღვრავს კონკრეტული მცენარის გახარების ალბათობას.

Agromon is a specific device which measures the essential components of the ground and the climate and with plants’ ecological individuality it determines the likelihood of its prosperity.

More great ventures