ნებულა – სოციალური საწარმო, რომელიც ქმნის სასწავლო ტექნოლოგიას და მსოფლიო დონის კურსებს ზოგადი განათლების საგნებში. nebula.ge ეხმარება მასწავლებლებს სწავლებაში, ხოლო მოსწავლეებს – სწავლაში.

Nebula – a social enterprise which creates educational technologies and world-class digital courses in foundational subjects. Our main product is nebula.ge – a website that observes its students and offers an individualized study path to each.