მდგრადი განვითარების მიზანი: Decent Work and Economic Growth

 • Delp

  Delp is a one-stop online platform for animal lovers, offering easy access to various animal services and information about shelter animals. Users can schedule and pay for services, learn about adopting shelter animals, and support homeless animal shelters—all while raising awareness about animal rights through informative content.

  DELP რის აპლიკაცია ცხოველების მოყვარულთათვის, რომელიც ერთი მხრივ, აერთიანებს ბაზარზე არსებულ ვეტ-სერვისებს, ხოლო მეორე მხრივ, ზრუნავს ცხოველთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე.

 • Nebula

  ნებულა – სოციალური საწარმო, რომელიც ქმნის სასწავლო ტექნოლოგიას და მსოფლიო დონის კურსებს ზოგადი განათლების საგნებში. nebula.ge ეხმარება მასწავლებლებს სწავლებაში, ხოლო მოსწავლეებს – სწავლაში.

  Nebula – a social enterprise which creates educational technologies and world-class digital courses in foundational subjects. Our main product is nebula.ge – a website that observes its students and offers an individualized study path to each. • Propagate education

  Propagate Education – პლატფორმა ეხმარება ახალგზრდებს უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და სხვადასხვა  დაფინანსების წყაროს მოძიებაში. ამავდროულად, მომხმარებელს სთავაზობს პირადი და კარიერული განვითარების სხვადასხვა შესაძლებლობას.

  Propagate Education – the platform helps young people to find higher education programs and various funding sources. At the same time, it offers customers various opportunities for personal and career development.

 • Camelot

  “კამელოტი” არის დამაკავშირებელი პლატფორმა, მოხალისეობის მსურველებსა და საზოგადოების საჭიროებებს შორის.

  Camelot is a platform which connects the volunteers and social needs.