მდგრადი განვითარების მიზანი: Decent Work and Economic Growth

  • Nebula

    ნებულა – სოციალური საწარმო, რომელიც ქმნის სასწავლო ტექნოლოგიას და მსოფლიო დონის კურსებს ზოგადი განათლების საგნებში. nebula.ge ეხმარება მასწავლებლებს სწავლებაში, ხოლო მოსწავლეებს – სწავლაში. Nebula – a social enterprise which creates educational technologies […]

  • Propagate education

    Propagate Education – პლატფორმა ეხმარება ახალგზრდებს უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და სხვადასხვა  დაფინანსების წყაროს მოძიებაში. ამავდროულად, მომხმარებელს სთავაზობს პირადი და კარიერული განვითარების სხვადასხვა შესაძლებლობას. Propagate Education – the platform helps young people […]

  • Camelot

    “კამელოტი” არის დამაკავშირებელი პლატფორმა, მოხალისეობის მსურველებსა და საზოგადოების საჭიროებებს შორის. Camelot is a platform which connects the volunteers and social needs.