,,ალიონი” – მრავალუნქციური, მყუდრო გარემო ონში (რაჭა), რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და გაზრდის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლბელობებს.

Alioni – a multifunctional, cozy space in Oni (Racha), which will contribute to the development of young people, improve their standard of living and increase opportunities for non-formal education.